« tillbaka / back 

DANIELA HEDMAN
BEACH

KAJSA LINDBERG
STANDARD GRAPHS

2 MAJ - 8 JUNI 2013
2ND OF MAY - 8TH OF JUNE 2013


Daniela Hedman

 
Kajsa Lindberg

 Photo: Johan Söderling

Swedish;
Andlighet och regelsystem står i kontrast i vårens sista utställning på Platina i Stockholm. Daniela Hedman och Kajsa Lindbergs separata arbeten stärker varandra i den första gemensamma utställningen de gör i galleriet.

Vad är människan utan ting? och hur hanterar vi de objekt vi har omkring? I kontrast till de materialistiska lockelser som annars styr det samhälle vi lever i, visar Daniela Hedman, med känslighet, den andlighet som kan nås via väl valda objekt.

"Jag har ett grundläggande intresse för kroppen. Jag är fascinerad av kroppens ständigt pågående fysiska närvaro och hur detta i sin tur påverkar vårt andliga sinne. Jag ser kroppen som ett verktyg för uttryck och det är till den jag skapar mina objekt. I mina arbeten strävar jag ständigt efter att uppnå en total nödvändighet mellan just objektet och kroppen. Det är då kärnan i mitt skapande bäst kommer till uttryck." - säger Daniela Hedman

Att se bortom det inrutade i livet ligger också till grund i Kajsa Lindbergs arbeten. Med ifrågasättande av normer öppnar hon upp för andra perspektiv på det vi har omkring.

"I meningen med mina smycken ligger utforskandet av alla de regler vi omges av i vår vardag. Jag är intresserad av olika typer av regler och koder som finns i samhället. Hur vi har nytta av påhittade system och hur en standard ibland går för långt och vi glömmer det som finns utanför våra påhittade system. Det är alltid så att bokstäverna, siffrorna och symboler smyger fram genom materialet. De ligger som en hinna under arbetet. Sipprar igenom. Ibland tränger de fram helt. Ibland lämnar de bara spår, men de finns alltid där." - Kajsa Lindberg

Daniela Hedman och Kajsa Linberg tog examen från Konstfack samma år 2008 och delar sedan dess studio i centrala Stockholm. De senaste åren har båda deltagit i flertalet nationella och internationella utställningar.


English;
Spirituality and regulatory framework is in contrast to last spring's exhibition at Platina in Stockholm. Daniela Hedman and Kajsa Lindberg separate works reinforce each other in the first exhibition they do together in the gallery.

What are humans without the artifacts? And how do we deal with the items we have around? In contrast to the materialistic temptations that otherwise govern the society we live in, Daniela Hedman shows, with sensitivity, the spirituality that can be accessed through well-chosen items.

"I have a basic interest of the human body.
I am fascinated by the body's ongoing physical presence and what impact that does to your spirituality. I see the body as a tool for expression and I enjoy making objects related to it. In my jewellery I am constantly strive to achieve a total necessity between the object and the body. That is when the core of my making appears."
- says Daniela Hedman

Seeing beyond the regular structures is also the basis of Kajsa Lindberg's work. By questioning the norms she opens up for other perspectives on what we have around us.

"Within my work lies an exploration of all the regulations that surround us in our daily lives. I am interested in different types of rules and codes that exist in society. How we can benefit from artificial systems and how a standard might occasionally go too far while we forget what exists beyond our created systems. Letters, numbers and symbols will always slip through the material. They are embedded throughout the work. They seep through it. At times they manifest completely. At times they only leave traces, but they are always present." - Kajsa Lindberg

Daniela Hedman and Kajsa Lindberg graduated from Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, in the same year 2008. Since then they share studio in Stockholm.


 

 

« tillbaka / back